۱۳۸۸ آبان ۲۹, جمعه

بازداشت دو دانشجوی دختر دانشگاه شیراز!!؟

ندا اسکندری وخدیجه قهرمانی دانشجویان رشته علوم سیاسی وکشاورزی دانشگاه شیراز سه شنبد 6
ابان هنگام مراجعه برای گرفتن احکام وپیگیری به کمیته انضباتی دانشگاه مراجعه کردندتوسط وزارت
اطلاعات شیراز دستگیر وبه نقطه نامعلومی انتقال پیدا کردند این دو دانشجو دوترم از تحصیل محروم
واز امکانات رفاهی دانشگاه محروم شده بودند !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر