۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

13 ابان مردم برای ازادی و اسقلال ایرانی بی رحمانه کتک خوردند!!!!!


مردم در سیزده ابان 1388 در تمام شهرهای ایران برای استقلال
ازادی جمهوری ایرانی کتک خوردند وبا هجوم وحشیانه نیروهای
ضد مردمی زنان و مردان بی دفاع را لگد مال کردند این اعمال
در تاریخ ایران ثبت خواهد شد هیچ جنایتی نه از یاد تاریخ میرود
نه ازیاد مردم ایران وجهان و فرزندانتان را همیشه در مقابل مردم
جهان وتاریخ شرمسار وخجل کرده ودر مقابل انها همیشه پرسش
وجود دارد که چرا جنایت؟!!!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر