۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

گرداب جمهوری اسلامی برای خانم شیرین عبادی!


خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل که سالها مسئولیت پرونده زندانیان سیاسی را بر عهده دارد وجمهوری


اسلامی سالها در اندیشه زندانی کردن این فعال حقوق بشری است که با اعتراض شدید داخلی وخارجی روبرو


خواهد شد پس از انتخابات 22خرداد وواکنش شدید خانم عبادی از خارج از کشور به سرکوب مردم در داخل


به کشتار وشکنجه وتجاوز واز انجا که خانم شیرین عبادی در جایگاه یک وکیل از مردم ایران دفاع کردخشم


مقامات ایران را برانگیخت ومقامات دولتی ایران با نقشه وشیطنت بر ان شدند که خانم شیرین عبادی رانه از


راه سیاسی بلکه وی را از طریق مالی ان هم مالیاتی بدهکار کنند ونه تنها تمام اموال خانم عبادی را توقیف


کرده اند جایزه نوبل را هم توقیف کردند . در اتحادیه اروپا وامریکا ندادن مالیات جرم محسوب میشود وجرم


زندان را به همراه دارد وجمهوری اسلامی با سوء استفاده از این قانون بعد از 5سال اقدام گرفتن مالیات از


جایزه نوبل وی کرده ودر نظر دارد به محض ورود به ایران وی را زندانی کند به عنوان بدهکار مالیاتی و


به جامعه جهانی بگوید جرم خانم عبادی فرار مالیاتی است ونه سیاسی . جرمی که یقه روزنامه نگاران ازاد


را هم گرفته نباید گذاشت خانم شیرین عبادی را با شیطنت در خارج و داخل زندانی کننند این شیر زن در


عرصه حقوق زنان وحقوق بشر در ایران نامی نیک بجای گذاشته نامت پایدار باد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر