۱۳۹۰ اسفند ۱۶, سه‌شنبه

محمد علی‌ انصاری ۱۸ ماه در بازداشتگاه اداره مهاجرت سوئد به جرم پناهندگی !


یک پناهجو را تا چه مدت می توان در بازداشتگاه نگه داشت؟

پخش شده: kl 13:11 Persiska ... فارسی 
در سوئد، هر پناهجویی را که حکم اخراج دریافت کرده و برای اجرای این حکم توسط پلیس دستگیرشده،  می توان تا دوماه دربازداشتگاه موقت اداره کل امور مهاجرت نگه داشت. اما درصورت وجود دلایلی برای افزایش این مدت، می توان آن را برای دوماه یگر تمدیدکرد. این تمدید می تواند تا یک سال و در شرایط ضروری تا بیشتر نیز ادامه پیداکند. درگزارشی که دراین مورد تهیه شده، توضیحاتی از نیکلاس اکسلسون از اداره کل امورمهاجرت را همراه با گفتگوهایی با دو پناهجو در بازداشتگاه مرشتا که حکم اخراج دریافت کرده اند محمدعلی انصاری و حسین جعفرعلی جاسبی را می شنوید. پلیس، حسین جعفرعلی جاسبی را امروز به فرانکفورت منتقل کرد تا از آنجا به ایران اخراج کند. درهمین رابطه، پلیس از گردهم آیی و تظاهرات فعالان پناهجویی که به فرودگاه رفته بودند و حتا سوارشدن آنها به هواپیما برای ممانعت از انتقال حسین جاسبی، جلوگیری کرد. درادامه مطلب، آماری از جمله از شمار پناهجویان در بازداشتگاه ها قرارداده شده است.
شمار پناهجویان اخراجی که توسط پلیس دستگیر و برای اخراج به بازداشتگاه های اداره کل امورمهاجرت منتقل می شوند در سال به بیش از ٣٠٠٠ نفر می رسد.  آنها پناهجویانی هستند که برای اخراج به کشورخود باپلیس و اداره مهاجرت همکاری نکرده اند و برای اخراج آنها از شیوه های سخت و درموارد بسیاری خشونت آمیزنیز استفاده می شود.
اداره کل امورمهاجرت در سوئد ۵ بازداشتگاه موقت دارد که درهرکدام ٢٠٠ محل نگهداری از پناهجویان وجوددارد. علاوه براین، از ۵٠ بازداشتگاه نیز که متعلق به پلیس و سازمان امورزندان هاست برای نگه داری پناهجویان اخراجی استفاده می شود. دراین بازداشتگاه ها، پناهجویانی که حکم اخراج دریافت کرده، اما به دلیل ارتکاب جرم در دادگاه محکوم شده اند نیز نگهداری می شوند. این پناهجویان را می توان بیش از ١٢ ماه نیز در بازداشت نگه داشت، اما دراین صورت، مسئولیت نگهداری آنها به پلیس سپرده می شود.
شمار این دسته از پناهجویان،  درسال گذشته بیش از ١١٠٠٠ نفر بود. توبیاس بیلستروم، وزیرامورمهاجرت  مایل است که این افراد هرچه زودتر، داوطلبانه و یا با اعمال زور از سوئد اخراج شوند. به این دلیل دولت به پلیس، اداره مهاجرت و سازمان امورزندان ها ماموریت داده است تا اقدامات مؤثرتری دراین مورد انجام دهند.
درسال ٢٠١١ درمجموع  ٣٠۴٠٠ پرونده ی پناهجویی بررسی شد. به ٩٠٨٨  مورد پاسخ مثبت داده شد و ١۵١٠٣ مورد پاسخ منفی دریافت کردند. از این تعداد ٣٩٧۶ مورد به متقاضیان پناهندگی از افغانستان مربوط بود که ٢۵٧٣ نفر آنها پاسخ مثبت و ٩٧٢ نفر نیز پاسخ منفی دریافت کردند. شمار پرونده های بررسی شده ی پناهجویان ایرانی نیز ١٣٠٨  مورد بود که به ۴٠٣ مورد پاسخ مثبت و به ٧۶١ مورد پاسخ منفی داده شد. بیشترین شمار پناهجویان درسال گذشته به ترتیب  از افغانستان، سومالی، صربستان و عراق بود.  تا پایان سال گذشته بیش از ١٧٠٠٠ پرونده پناهجویان اخراجی نزد پلیس قرارداشت.  درسال ٢٠١٠  میزان اخراج های اجباری ٢۵٠٠ مورد بود که درسال ٢٠١١ به ٣٢٠٠ موردرسید.
برای نگهداری پناهجویان در بازداشتگاه ها و اجرای حکم اخراج آنها نیز هزینه های بسیارسنگینی پرداخت می شود.  برخی ازاین هزینه ها ازاین قرارند: هزینه ی هر روز اقامت یک پناهجو در بازداشتگاه ٣٠٠٠ کرون، هزینه ی نقل و انتقال او در داخل سوئد ۵٠٠٠ کرون و هزینه ی هواپیما برای انتقال پناهجویان به کشورهایشان،  بدون محاسبه ی دستمزد و حق ماموریت ماموران پلیس، بین ٨٠٠ هزار تا بیش از دومیلیون کرون.
محمدعقیلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر